ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

надання медичних послуг

ТОВ «Нова Поліклініка Захід» (код ЄДРПОУ 43871190, ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана наказом Міністерства охорони здоров’я за №192 від 05.02.2021 року) далі за текстом – Виконавець, в особі директора Білавки Ростислава Ігоровича , який діє на підставі Модельного Статуту, керуючись ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання платних та безоплатних медичних послуг, на умовах визначених цим Договором, для чого публікує умови і правила надання таких послуг які викладені у цьому Договорі, який є публічним договором приєднання.

Відповідно до вимог статті 641 Цивільного кодексу України, даний Договір, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://novapoliklinika.com і у Кутку споживача, за кожним з місць надання медичних послуг.

1. Предмет договору

1.1. Цей договір є публічним договором приєднання.

1.2. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом звернення Пацієнта або його законного представника до Виконавця з метою отримання медичних послуг.

1.3. Пацієнтом за цим договором може бути:

1.3.1. Повнолітня фізична особа, яка приєдналась до цього договору

1.3.2. Дитина (особа віком до 18 років), в інтересах якої приєднання до цього договору було здійснено її батьками або законними представниками.

1.4. Якщо Пацієнтом є особа до 18 років, приєднання до цього договору, або складання заяви про відмову від медичного втручання за неї здійснюють її батьки або інші законні представники, за винятком випадків прямо визначених діючим законодавством України.

1.5. Виконавець зобов’язується на умовах цього договору надати Пацієнту медичні послуги, які визначаються лікуючим лікарем Виконавця, з урахуванням матеріально-технічних можливостей Виконавця.

1.6. Медичні послуги за цим договором можуть для Пацієнта бути як платними так і безоплатними.

1.7. Право пацієнта на отримання безоплатних медичних послуг та порядок реалізації цього права, визначається законодавством України у межах Програми медичних гарантій, або інших цільових програм і умовами цього договору.

1.8. В усіх інших випадках, не передбачених п.1.7 цього договору, включаючи недотримання Пацієнтом порядку реалізації права на отримання безоплатних медичних послуг, медичні послуги для Пацієнта є платними.

1.9. Пацієнт або його законні представники мають право відмовитись від права на отримання безоплатних медичних послуг за відповідною Програмою медичних гарантій або іншою цільовою програмою та самостійно сплатити їх вартість.

1.10. Пацієнтам які мають право на отримання безоплатних медичних послуг надається інформація про лікарські засоби та вироби медичного призначення, які пацієнт може отримати у Виконавця за відповідною Програмою медичних гарантій або іншою цільовою програмою, а також про чергу щодо отримання відповідних лікарських засобів та/або виробів медичного призначення.

1.11. Пацієнт або його законні представники мають право відмовитись від права на отримання лікарських засобів та/або виробів медичного призначення за відповідною Програмою медичних гарантій або іншою цільовою програмою та самостійно сплатити їх вартість.

1.12. Після того, як Пацієнт реалізував свої права, визначені п.п.1.9, 1.11 цього договору, він вже не має права вимагати надання йому безоплатних медичних послуг, лікарських засобів та/або виробів медичного призначення за відповідною Програмою медичних гарантій або іншою цільовою програмою а також вимагати відшкодування вартості оплачених ним медичних послуг, лікарських засобів та/або виробів медичного призначення.

1.13. Перелік платних послуг, які може надавати Виконавець, та їх вартість, затверджуються наказом керівника Виконавця, зазначаються у Прейскуранті цін і є публічно доступними за кожним з місць надання послуг у Кутку споживача та на сайті за адресою https://novapoliklinika.com

1.14. Виконавець має право змінювати перелік платних послуг та їх вартість. Нові тарифи на медичні послуги діють із моменту їх затвердження керівником Виконавця та публічного розміщення.

1.15. Пацієнт або його законний представник мають право відмовитися від запропонованих медичних послуг (методів лікування).
Якщо за медичними показами Пацієнту потрібно надання як платних так і безплатних медичних послуг і Пацієнт або його законний представник відмовляються від платних медичних послуг, Виконавець має право відмовитись від надання Пацієнту усіх медичних послуг.

1.16. Конкретні види медичних послуг, які Виконавець повинен буде надати Пацієнту, будуть визначатися працівниками Виконавця після огляду Пацієнта на підставі його скарг, анамнезу, загального стану здоров’я Пацієнта, медичних показань до обстеження та лікування, з урахуванням матеріально-технічних можливостей Виконавця.

1.17. З урахуванням скарг, анамнезу, загального стану здоров’я Пацієнта, медичних показань до лікування, Виконавець має право вимагати від Пацієнта пройти діагностичні обстеження, здати аналізи тощо.

1.18. Після проведення обстеження Пацієнта та отримання результатів діагностики, Виконавець пропонує Пацієнту можливі варіанти лікування. Пацієнт або його законний представник мають право або обрати один з запропонованих варіантів лікування, або відмовитися від усіх запропонованих варіантів.
У випадку згоди на запропонований варіант лікування, Пацієнт або його законний представник, у разі якщо це передбачено законодавством або внутрішніми правилами Виконавця, мають підписати інформовану добровільну згоду за формою, що затверджена МОЗ України та/або Виконавцем.
У випадку відмови від запропонованого лікування, Пацієнт або його законний представниками мають скласти письмову відмову.

1.19. У випадку, коли в ході надання медичної допомоги, попередньо узгодженої з Пацієнтом або його законним представником, виявиться, що Пацієнту необхідно надання інших або додаткових видів медичної допомоги, або надання медичної допомоги в іншому обсязі, або необхідне застосування інших виробів медичного призначення та / або інших лікарських засобів, і узгодити такі зміни неможливо без заподіяння шкоди життю або здоров’ю Пацієнта (наприклад: Пацієнт знаходиться у невідкладному стані), Пацієнт та його законний представник надають Виконавцю право самостійно зробити необхідні зміни, а Пацієнт або його законний представник зобов’язується оплатити такі, попередньо не погоджені медичні послуги, лікарські засоби та вироби медичного призначення, якщо вони не входять до Програми медичних гарантій або інших цільових програм.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Залежно від медичних показань, визначити методи діагностики, профілактики або лікування.

2.1.2. У разі виникнення за медичними показаннями необхідності, внести зміни в раніше призначені визначені методи діагностики, профілактики або лікування, та узгодити такі зміни з Пацієнтом або його законним представником, за винятком випадку, передбаченого п.1.19 цього договору.

2.1.3. Не розголошувати лікарську таємницю, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

2.1.4. Надавати якісні медичні послуги відповідно до вимог, які висуваються до методів діагностики, профілактики та лікування, які дозволені на території України. Медична допомога надається в приміщеннях Виконавця, які оснащені необхідним обладнанням, інструментарієм і матеріалами.

2.2. Пацієнт та його законні представники зобов’язані:

2.2.1. Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Виконавця, з якими Пацієнт та його законні представники ознайомлені на момент приєднання до цього договору (розміщені на стенді в Куточку споживача та на сайті https://novapoliklinika.com).

2.2.2. Повідомляти достовірну інформацію при зборі анамнезу та під час надання послуг, у тому числі, негайно інформувати Виконавця про всі побічні ефекти та ускладнення, що виникають під час та після лікування.

2.2.3. У разі виникнення після надання медичних послуг яких-небудь ускладнень, які не потребують екстреної (невідкладної) медичної допомоги – якнайшвидше звернутися до Виконавця.

2.2.4. Здійснювати заплановані візити до Виконавця в призначений час, виконувати всі вимоги і рекомендації лікуючого лікаря.

2.2.5. У випадках, передбачених цим договором, оплатити надані Виконавцем медичні послуги в повному обсязі, в порядку і в терміни, передбачені цим Договором у відповідності до цін визначених Прейскурантом цін Виконавця.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Пропонувати Пацієнту або його законному представнику внести зміни в узгоджені до застосування методи діагностики, профілактики або лікування, в разі виникнення такої необхідності за медичними показаннями.

2.3.2. Відмовитися від цього договору і припинити надання медичної допомоги, якщо за медичними показаннями не можна продовжувати надання медичних послуг (методів лікування), попередньо узгоджених з Пацієнтом, а Пацієнт відмовляється узгодити рекомендовані зміни, крім випадків, зазначених в п.п.1.19, 2.3.4 п.2.3 цього Договору.

2.3.3. Відмовитися від цього договору і припинити надання медичної допомоги, якщо Пацієнт або його законний представник не підписують інформовану добровільну згоду на медичне втручання.

2.3.4. При виникненні ситуацій, в яких Пацієнту необхідна невідкладна (ургентна) допомога, і немає можливості отримати з об’єктивних причин інформовану добровільну згоду Пацієнта або його законного представника, самостійно визначити обсяг досліджень, медичних втручань та лікарських засобів, необхідних для надання невідкладної (ургентної) допомоги.

2.3.5. Відмовити Пацієнту в наданні медичної допомоги у випадках:

2.3.5.1. виявлення у Пацієнта під час обстеження патології, лікування якої вимагає скерування Пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я;

2.3.5.2. відмови від підписання добровільної інформованої згоди, крім випадків, прямо встановлених цим договором та / або законом;

2.3.5.3. порушення Пацієнтом, його законними представниками або особами, які їх супроводжують Правил внутрішнього розпорядку Виконавця

2.3.5.4. недотримання Пацієнтом медичних приписів лікуючого лікаря

2.3.5.5. повідомлення лікуючому лікарю недостовірних даних про стан здоров’я Пацієнта

2.3.5.6. повідомлення лікуючому лікарю недостовірних даних про ліки, які Пацієнт приймає.

2.3.5.7. відмови від оплати платних медичних послуг, лікарських засобів чи виробів медичного призначення.

2.3.5.8. в інших випадках визначених цим Договором та законодавством

2.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ускладнення, що виникли у Пацієнта, внаслідок ненадання йому медичної допомоги у зв’язку з відмовою Пацієнта або його законного представника в наданні медичної допомоги з підстав визначених цим договором в п.п.2.3.5.1-2.3.5.8., а також з інших підстав передбачених законодавством.

2.5. Пацієнт або його законний представник мають право:

2.5.1. Здійснити добровільний вибір лікуючого лікаря для надання конкретного виду медичних послуг з лікарів, які працюють у Виконавця, за умови що відповідний лікар може запропонувати свої послуги.

2.5.2. На вибір можливих варіантів лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця.

2.6. При виникненні необхідності в зміні раніше узгоджених методів діагностики, профілактики або лікування, за винятком випадків, передбачених п.п.1.19, 2.3.4 цього договору, Пацієнт або його законний представник мають право:

2.6.1. дати згоду на застосування інших методів діагностики, профілактики або лікування;

2.6.2. відмовитися від запропонованих змін склавши заяву про відмову від запропонованого лікування.

3. Вартість медичних послуг і порядок оплати.

3.1. Пацієнт, який за законодавством має право на отримання медичних послуг у межах певної Програми медичних гарантій, отримує медичні послуги у межах відповідної Програми медичних гарантій безкоштовно за умов, що Національна служба здоров’я України уклала з Виконавцем договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та забезпечило його фінансування.

3.2. Вартість платних медичних послуг, визначається на підставі Прейскуранта цін Виконавця, чинного на момент надання відповідної послуги.

3.3. Платні медичні послуги підлягають оплаті Пацієнтом або його законним представником в повному обсязі після надання відповідної медичної послуги, якщо інше не буде визначено домовленістю сторін або правилами Виконавця.

3.4. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України (гривні).

3.5. Якщо інше, не буде передбачено домовленістю сторін, у разі неможливості надати усі узгоджені платні медичні послуги, незалежно від причин такої неможливості, Пацієнт або його законний представник зобов’язані сплатити Виконавцеві вартість фактично наданих платних медичних послуг.

3.6. За вимогою Пацієнта чи його законного представника, Виконавець надає для передання страховій компанії такий пакет документів – акт наданих послуг (виконаних робіт), чек, що підтверджує суму оплати та копію ліцензії (витяг з наказу МОЗ України). У випадку, якщо за правилами страхування потрібно узгоджувати надання послуг та їх вартість зі страховою компанією, Пацієнт чи його законного представник роблять це самостійно.

4. Відповідальність сторін

4.1. Виконавець несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, недотримання вимог, які висуваються до методів діагностики, профілактики і лікування, дозволених на території України, згідно із чинним законодавством України.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:

4.2.1. неявки або несвоєчасної явки Пацієнта на запланований візит, контрольний медичний огляд тощо;

4.2.2. дострокового розірвання договору з ініціативи Пацієнта, його законного представника або Виконавця;

4.2.3. відмови Пацієнта або його законного представника підписати добровільну інформовану згоду;

4.2.4. приховування інформації або повідомлення недостовірних відомостей про стан свого здоров’я Пацієнта;

4.2.5. невиконання приписів лікуючого лікаря;

4.2.6. звернення за допомогою в інший заклад охорони здоров’я або до іншого лікаря без повідомлення про це лікуючого лікаря;

4.2.7. неможливості надати медичні послуги у зв’язку з забороною введеною під час карантину або інших обмежувальних заходів;

4.2.8. відмови від надання медичних послуг, у випадках визначених цим Договором та/або законодавством;

4.2.9. в інших випадках, передбачених цим договором або законодавством.

5. Порядок вирішення претензій

5.1. У разі виявлення недоліків в наданій медичній послузі, Пацієнт або його законний представник мають право пред’явити претензії безпосередньо після закінчення надання такої послуги, а в разі об’єктивної неможливості виявити недоліки в цей момент – протягом семи календарних днів, з моменту фактичного закінчення надання відповідної послуги.

У разі виявлення в наданій медичній послузі істотних недоліків, Пацієнт або його законний представник мають право пред’явити претензії протягом чотирнадцяти календарних днів, з моменту фактичного надання конкретної послуги.

Під істотними недоліками розуміються такі недоліки, які роблять неможливим або неприпустимим результат медичної послуги, після виправлення проявляються знову, але при цьому повністю залежать від дій медичних працівників, а не від індивідуальних особливостей організму пацієнта або від розвитку захворювання (виникнення нових захворювань) або від об’єктивних недоліків узгодженого з Пацієнтом методів діагностики, профілактики чи лікування.

5.2. Ризики ускладнень, про які Пацієнт або його законний представник були попереджені до початку лікування і які настали з незалежних від Виконавця причин, не є підставою для пред’явлення та/чи задоволення претензій.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за недоліки, що виникли в наслідок невиконання Пацієнтом або його законним представником умов цього Договору, рекомендацій лікаря, об’єктивним розвитком захворювання, появою у Пацієнта нових захворювань, індивідуальними особливостями організму Пацієнта.

5.4. Всі суперечки, що виникають при виконанні даного договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.5. У випадку наявності претензій до якості наданих медичних послуг, Пацієнт або його законний представник мають заявити претензію до Виконавця у письмовому вигляді, або в електронній формі на сайті Виконавця у строки, що визначені цим Договором. Усні претензії не розглядаються.

5.6. Письмова претензія Пацієнта або його законного представника розглядається протягом тридцяти календарних днів.

5.7. Під час розгляду претензії, Виконавець має право вимагати від Пацієнта або його законного представника надання додаткової інформації, у тому числі і медичних документів, вимагати пройти додаткові обстеження лікарем, або інструментальні обстеження, та/або взяти участь у проведені експертизи.

5.8. У випадку, коли Виконавець заявив вимогу до Пацієнта або його законного представника, щодо надання додаткової інформації, у тому числі і медичних документів, або пройти додаткові обстеження лікарем, чи інструментальні обстеження, та/або взяти участь у проведені експертизи, строк розгляду заяви зупиняється на строк до виконання таких вимог Виконавця, а у випадку проведення експертизи – до її завершення.

5.9. Приєднуючись до цього договору, Пацієнт та його законний представник надають свою згоду на розголошення інформації, яка становить предмет лікарської таємниці, у обсязі, який є необхідним для вирішення їх претензії, у тому числі, розголошення такої інформації іншим лікарям, науковим консультантам, експертам, адвокатам Виконавця та/чи лікуючих лікарів Виконавця.

5.10. У випадках публічних звинувачень з боку Пацієнта або його законних представників Виконавця та/або його працівників, Пацієнт та його законний представник надають Виконавцю, його лікарям та адвокатам дозвіл на публічне спростування таких звинувачень з використанням інформації, яка становить предмет лікарської таємниці Пацієнта.

5.11. У разі коли під час розгляду претензій стане необхідно визначити причини виникнення недоліків наданих медичних послуг, Виконавець має право організувати проведення відповідної експертизи. Експертиза проводиться за рахунок Виконавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли без вини Виконавця або осіб, за дії яких Виконавець відповідає, вимоги Пацієнта або його законного представника не підлягають задоволенню, а Пацієнт або його законний представник стають зобов’язаними відшкодувати Виконавцю усі витрати на проведення експертизи.
Пацієнт або його законний представник не мають права ухилятись від участі у проведені організованої Виконавцем експертизи, у тому числі, Пацієнт або його законний представник зобов’язані надавати усі медичні документи, які є в них, та, на вимогу Виконавця чи експерта, забезпечити проходження Пацієнтом огляду та/або діагностичних обстежень.
Якщо Пацієнт або його законний представник ухиляться від участі в експертизі, у тому числі не наддадуть медичні документи, вважається, що їх претензії є цілком безпідставними та задоволенню не підлягають, при цьому, Пацієнт або його законний представник зобов’язані відшкодувати Виконавцю усі витрати, які були понесені на організацію проведення експертизи.

5.12. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором у разі безпосередньої дії на процес форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), які Сторони не могли і не повинні були передбачити. Форс-мажорними обставинами вважаються: стихійні лиха – зсуви, землетруси, урагани і т.п., а також епідемії, масові заворушення, війни, прийняття державними органами рішення, які перешкоджають виконанню Договору.

6.2. Сторони зобов’язуються докласти максимум зусиль для подолання перешкод, які виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО, ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту опублікування його на офіційному сайті Виконавця https://novapoliklinika.com та/або публічного розміщення у приміщенні Виконавця у Кутку споживача.

7.2. Строк дії цього Договору – необмежений

7.3. Внесення змін і доповнень до цього Договору здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку.

7.4. Зміни до цього Договору набувають чинності з дня їх опублікування на офіційному сайті Виконавця https://novapoliklinika.com

7.5. Зміни до цього Договору застосовуються лише до медичних послуг, які надаються після набрання чинності відповідними змінами.

7.6. Дія цього Договору може бути припинена Виконавцем в односторонньому порядку у будь-який час.

7.7. Цей договір вважається припиненим з дня опублікування відповідного рішення Виконавця на його офіційному сайті https://novapoliklinika.com

7.8. З дня опублікування відповідного рішення Виконавця про припинення цього Договору, цей Договір продовжує дію виключно для тих Пацієнтів, які на день опублікування такого рішення приєднались до Договору та яким ще надаються узгоджені медичні послуги.

7.9. Приєднуючись до цього договору, Пацієнт та його законний представник надають свою згоду на використання Виконавцем або його співробітниками даних, включаючи ті, що становлять лікарську таємницю, отриманих при обстежені й лікуванні Пацієнта, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, на конференціях, або в публічній рекламі Виконавця за умови забезпечення анонімності Пацієнта.

7.10. Приєднуючись до цього договору Пацієнт та його законний представник надають свою згоду на те, що Виконавець, з метою провадження своєї діяльності, має право здійснювати обробку персональних даних повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів у складі інформаційної (автоматизованої) системи та/або у формі картотек із застосуванням неавтоматизованих засобів (включаючи збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, будь-які інші дії (операції) з персональними даними) в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Дана згода також поширюється і на обробку персональних даних будь-якими третіми особами (медичними установами, асистуючими компаніями, страховими компаніями, перестрахувальниками та ін.), без будь-яких додаткових повідомлень, яким Виконавець надав таке право згідно вимог чинного законодавства України.
Використання інформації, що становить персональні дані, здійснюється виключно з метою забезпечення реалізації податкових відносин; відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; відносин у сфері безпеки; відносин з охорони здоров’я, для забезпечення догляду та лікування; відносин у сфері статистики та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та вимог інших нормативно-правових актів.

7.11. Приєднуючись до цього договору Пацієнт та його законний представник підтверджують, що вони повідомлені Виконавцем (без додаткового письмового повідомлення) про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані для виконання зазначеної вище мети.

7.12. Вся медична документація, яка заведена на Пацієнта, результати діагностичних обстежень, знімки тощо, які були підставою для діагнозу та лікування, є власністю Виконавця, і відповідно зберігаються у нього, незалежно від того, за чий рахунок та у якій особи були зроблені такі діагностичні обстеження, знімки тощо.

7.13. Якщо Пацієнт або його законний представник висловлять бажання отримати доступ до інформації, яка становить предмет лікарської таємниці вони мають скласти письмову заяву, зазначивши в ній яку саме інформацію бажають отримати та яким чином (ознайомитися з медичною карткою, отримати виписку, отримати копії певних медичних документів тощо).

7.14. Заява Пацієнта або його законного представника повинна бути розглянута протягом 15 робочих днів та, за наявності законних підстав, підлягає задоволенню

7.15. Ознайомлення Пацієнта або його законного представника з медичною документацією відбувається в спеціально відведеному приміщенні в присутності представника Виконавця в установленому Виконавцем порядку.

7.16. Пацієнт та його законний представник повідомлені, що з метою підвищення рівня суспільної безпеки під час надання медичних та інших послуг Виконавцем здійснюється відеоспостереження, а саме фіксація за допомогою технічних засобів усіх подій які відбуваються у певних приміщеннях Виконавця.

7.17. Інформація, отримана під час відеоспостереження, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом та